สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าปลา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าปลา

23,900

256

0

889

1,145

1,145

0

299

3

843

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 1 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 5 สิงหาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 6 สิงหาคม 2562 200 0 0 21 21 21 0 4 0 17 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 7 สิงหาคม 2562 800 0 0 14 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 8 สิงหาคม 2562 460 0 0 8 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 13 สิงหาคม 2562 460 0 0 33 33 33 0 11 0 22 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 14 สิงหาคม 2562 460 0 0 16 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 15 สิงหาคม 2562 460 0 0 10 10 10 0 10 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 16 สิงหาคม 2562 460 0 0 12 12 12 0 10 0 2 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 19 สิงหาคม 2562 630 0 0 75 75 75 0 8 0 67 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 20 สิงหาคม 2562 630 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 21 สิงหาคม 2562 800 0 0 3 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 22 สิงหาคม 2562 800 0 0 6 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 23 สิงหาคม 2562 800 0 0 6 6 6 0 5 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 26 สิงหาคม 2562 800 0 0 26 26 26 0 25 0 1 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 27 สิงหาคม 2562 800 0 0 57 57 57 0 57 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 28 สิงหาคม 2562 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 29 สิงหาคม 2562 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 30 สิงหาคม 2562 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 2 กันยายน 2562 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 3 กันยายน 2562 800 0 0 6 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 4 กันยายน 2562 800 0 0 59 59 59 0 31 0 28 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 5 กันยายน 2562 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 6 กันยายน 2562 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 9 กันยายน 2562 800 0 0 73 73 73 0 13 0 60 รายชื่อ
27. วัดเนินสวน ม.6 ต.ท่าปลา 10 กันยายน 2562 100 79 0 1 80 80 0 4 0 76 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 10 กันยายน 2562 800 0 0 102 102 102 0 11 3 88 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 11 กันยายน 2562 800 0 0 4 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 12 กันยายน 2562 800 0 0 54 54 54 0 4 0 50 รายชื่อ
31. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต 12 กันยายน 2562 100 59 0 11 70 70 0 6 0 64 รายชื่อ
32. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 13 กันยายน 2562 800 0 0 113 113 113 0 31 0 82 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 16 กันยายน 2562 400 0 0 58 58 58 0 2 0 56 รายชื่อ
35. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 10 ตำบลร่วมจิต 17 กันยายน 2562 100 1 0 54 55 55 0 21 0 34 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 17 กันยายน 2562 400 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 18 กันยายน 2562 400 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
38. ศาลาเอนกประสงค์ ม.11 ต.ผาเลือด 18 กันยายน 2562 100 53 0 2 55 55 0 17 0 38 รายชื่อ
39. ศาลาเอนกประสงค์ ม.12 ต.ผาเลือด 19 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 19 กันยายน 2562 400 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 20 กันยายน 2562 100 6 0 26 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 23 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 24 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.น้ำหมัน 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 25 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 26 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 27 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ