สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตรอน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอตรอน

1,635

151

0

235

386

386

0

60

0

326

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 1 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 2 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 5 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 6 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 6 0 24 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 7 สิงหาคม 2562 45 0 0 28 28 28 0 6 0 22 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 8 สิงหาคม 2562 45 0 0 30 30 30 0 11 0 19 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 9 สิงหาคม 2562 45 0 0 27 27 27 0 5 0 22 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 13 สิงหาคม 2562 45 0 0 29 29 29 0 7 0 22 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 14 สิงหาคม 2562 55 1 0 30 31 31 0 5 0 26 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 15 สิงหาคม 2562 55 0 0 30 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 5 กันยายน 2562 85 0 0 52 52 52 0 2 0 50 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 6 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 7 0 52 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 9 กันยายน 2562 50 33 0 0 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 17 กันยายน 2562 50 28 0 4 32 32 0 6 0 26 รายชื่อ