สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

1,320

546

3

104

653

653

114

86

0

453

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 6 สิงหาคม 2562 40 22 0 2 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 7 สิงหาคม 2562 40 28 0 11 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 13 สิงหาคม 2562 40 30 0 0 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 14 สิงหาคม 2562 40 36 0 0 36 36 0 3 0 33 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 20 สิงหาคม 2562 40 39 0 4 43 43 0 6 0 37 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 21 สิงหาคม 2562 40 26 0 3 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 27 สิงหาคม 2562 40 19 0 37 56 56 0 16 0 40 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 28 สิงหาคม 2562 40 36 1 5 42 42 0 11 0 31 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 3 กันยายน 2562 40 33 0 21 54 54 0 11 0 43 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 4 กันยายน 2562 40 21 1 13 35 35 0 12 0 23 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 10 กันยายน 2562 40 35 0 4 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 11 กันยายน 2562 60 32 0 1 33 33 0 3 0 30 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 17 กันยายน 2562 60 23 0 2 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 18 กันยายน 2562 60 53 0 1 54 54 0 4 0 50 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 19 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 20 กันยายน 2562 50 49 1 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 23 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ