สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองปาน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองปาน

1,470

1,355

0

5

1,360

1,360

746

58

0

556

1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 2 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 6 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 7 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 8 สิงหาคม 2562 29 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 9 สิงหาคม 2562 31 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 27 สิงหาคม 2562 31 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 28 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 3 0 25 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 29 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 30 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 3 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 8 0 20 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 4 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
12. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 5 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
13. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 6 กันยายน 2562 31 29 0 0 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
14. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 10 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ
15. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 11 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
16. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
17. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 13 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
18. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 17 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
19. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 18 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ
20. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 19 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
21. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 20 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 6 0 25 รายชื่อ
22. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 24 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
23. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 25 กันยายน 2562 31 30 0 1 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
24. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 26 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
25. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 27 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
26. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 1 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
27. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 2 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
28. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 3 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
29. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 4 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
30. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 8 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
31. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 9 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
32. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 10 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
33. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 11 ตุลาคม 2562 30 29 0 1 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
34. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 16 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
35. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 17 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
36. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 18 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
37. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 22 ตุลาคม 2562 31 30 0 1 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
38. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 24 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
39. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 25 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
40. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 29 ตุลาคม 2562 32 30 0 2 32 32 32 0 0 0 รายชื่อ
41. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 30 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
42. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 31 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
43. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 1 พฤศจิกายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
44. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 5 พฤศจิกายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
45. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 6 พฤศจิกายน 2562 40 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
46. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 7 พฤศจิกายน 2562 40 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
47. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 8 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ