สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ทะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 เทศบาลตำบลศิริราช 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 เทศบาลตำบลป่าตัน-นาครัว 5 สิงหาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลศิริราช 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 เทศบาลตำบลศิริราช 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลศิริราช 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลศิริราช 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลศิริราช 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลศิริราช 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 15 สิงหาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 15 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
25 เทศบาลตำบลศิริราช 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 16 สิงหาคม 2562 105 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 17 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 18 สิงหาคม 2562 40 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 19 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 20 สิงหาคม 2562 105 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 21 สิงหาคม 2562 105 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 22 สิงหาคม 2562 105 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 23 สิงหาคม 2562 105 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
43 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 เทศบาลตำบลศิริราช 28 สิงหาคม 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
52 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 29 สิงหาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
59 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 วัดบ้านบอมหลวง 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 3 กันยายน 2562 103 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 3 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 4 กันยายน 2562 200 126 0 1 127 127 0 0 0 127 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 5 กันยายน 2562 200 74 0 0 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 6 กันยายน 2562 200 171 0 0 171 171 0 0 0 171 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 11 กันยายน 2562 200 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
77 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 12 กันยายน 2562 200 76 0 0 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
80 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 27 กันยายน 2562 200 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
83 เทศบาลตำบลแม่ทะ 27 กันยายน 2562 200 49 0 0 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 28 กันยายน 2562 100 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 1 ตุลาคม 2562 100 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 10 ตุลาคม 2562 50 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ