สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ทะ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม แม่ทะ

3,774

879

0

1

880

880

67

2

0

811

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. เทศบาลตำบลศิริราช 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 15 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 15 สิงหาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 16 สิงหาคม 2562 105 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
10. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 17 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
12. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 18 สิงหาคม 2562 40 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 19 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 20 สิงหาคม 2562 105 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 21 สิงหาคม 2562 105 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 22 สิงหาคม 2562 105 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 23 สิงหาคม 2562 105 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
21. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. เทศบาลตำบลศิริราช 28 สิงหาคม 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
26. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. วัดบ้านบอมหลวง 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 3 กันยายน 2562 103 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 3 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 4 กันยายน 2562 200 126 0 1 127 127 0 0 0 127 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 5 กันยายน 2562 200 74 0 0 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 6 กันยายน 2562 200 171 0 0 171 171 0 0 0 171 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว 11 กันยายน 2562 200 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 12 กันยายน 2562 200 76 0 0 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 27 กันยายน 2562 200 27 0 0 27 27 27 0 0 0 รายชื่อ
47. เทศบาลตำบลแม่ทะ 27 กันยายน 2562 200 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ