สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังเหนือ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังเหนือ

1,127

691

0

2

693

693

407

13

0

273

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 11 กันยายน 2562 146 145 0 1 146 146 0 6 0 140 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 12 กันยายน 2562 158 140 0 0 140 140 0 7 0 133 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 17 กันยายน 2562 76 76 0 1 77 77 77 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 18 กันยายน 2562 161 108 0 0 108 108 108 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 23 กันยายน 2562 55 53 0 0 53 53 53 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 24 กันยายน 2562 58 56 0 0 56 56 56 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 25 กันยายน 2562 63 63 0 0 63 63 63 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 26 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ