สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแจ้ห่ม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแจ้ห่ม

3,848

520

0

25

545

545

55

54

0

436

1. ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 22 สิงหาคม 2562 175 30 0 23 53 53 0 1 0 52 รายชื่อ
2. ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 29 สิงหาคม 2562 140 73 0 0 73 73 0 7 0 66 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 2 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 4 กันยายน 2562 120 69 0 0 69 69 0 5 0 64 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 5 กันยายน 2562 210 45 0 0 45 45 0 3 0 42 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม 6 กันยายน 2562 370 86 0 0 86 86 0 17 0 69 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 9 กันยายน 2562 40 36 0 1 37 37 0 10 0 27 รายชื่อ
13. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 10 กันยายน 2562 320 42 0 0 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 11 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
16. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 11 กันยายน 2562 320 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 12 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 16 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ปงดอน 17 กันยายน 2562 120 7 0 0 7 7 0 7 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 19 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 23 กันยายน 2562 80 35 0 0 35 35 5 0 0 30 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 24 กันยายน 2562 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 27 กันยายน 2562 150 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ