สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเสริมงาม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเสริมงาม

1,920

0

0

34

34

34

0

0

3

31

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 3 3 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 10 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 18 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ