สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่เมาะ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่เมาะ

1,700

198

0

221

419

419

0

0

0

419

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 14 สิงหาคม 2562 75 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 100 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 2 กันยายน 2562 100 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 9 กันยายน 2562 100 28 0 2 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 10 กันยายน 2562 100 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 13 กันยายน 2562 115 80 0 3 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 16 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาแช่ 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ