สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองลำปาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองลำปาง

6,150

1,068

1

28

1,097

1,097

493

59

1

544

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 23 กรกฎาคม 2562 60 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 8 สิงหาคม 2562 170 0 0 22 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 9 สิงหาคม 2562 170 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 15 สิงหาคม 2562 50 7 0 1 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 15 สิงหาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 16 สิงหาคม 2562 50 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 16 สิงหาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 19 สิงหาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 26 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 26 สิงหาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 27 สิงหาคม 2562 60 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 27 สิงหาคม 2562 100 90 0 0 90 90 0 4 0 86 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 28 สิงหาคม 2562 100 59 0 0 59 59 0 27 1 31 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 28 สิงหาคม 2562 100 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 29 สิงหาคม 2562 100 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 29 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 29 สิงหาคม 2562 100 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 29 สิงหาคม 2562 80 25 0 0 25 25 0 13 0 12 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 29 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 30 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 30 สิงหาคม 2562 60 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 4 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 12 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 16 กันยายน 2562 50 8 0 0 8 8 0 8 0 0 รายชื่อ
54. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
58. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
60. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
64. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
67. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
69. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
70. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 23 กันยายน 2562 100 37 0 0 37 37 37 0 0 0 รายชื่อ
75. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 23 กันยายน 2562 50 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
77. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 24 กันยายน 2562 100 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
78. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 30 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ