สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงหนองล่อง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเวียงหนองล่อง

616

106

0

8

114

114

35

8

0

71

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 23 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 31 กรกฎาคม 2562 11 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 8 สิงหาคม 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 22 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 28 สิงหาคม 2562 10 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 2 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 3 กันยายน 2562 45 9 0 2 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 5 กันยายน 2562 75 45 0 0 45 45 0 4 0 41 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 10 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 11 กันยายน 2562 35 8 0 0 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 18 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 35 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 25 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 30 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 2 ตุลาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ