สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลี้

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอลี้

2,095

769

1

23

793

793

513

35

0

245

1. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 9 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 20 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 21 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 23 สิงหาคม 2562 90 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 28 สิงหาคม 2562 85 51 1 1 53 53 0 10 0 43 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 30 สิงหาคม 2562 85 47 0 1 48 48 0 3 0 45 รายชื่อ
20. เทศบาลตำบลศรีวิชัย 3 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 4 กันยายน 2562 95 56 0 8 64 64 0 12 0 52 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 6 กันยายน 2562 90 50 0 3 53 53 0 4 0 49 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 10 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 11 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 13 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 4 ตุลาคม 2562 300 290 0 1 291 291 291 0 0 0 รายชื่อ
28. เทศบาลตำบลศรีวิชัย 8 ตุลาคม 2562 120 118 0 0 118 118 118 0 0 0 รายชื่อ
29. เทศบาลตำบลศรีวิชัย 15 ตุลาคม 2562 120 104 0 0 104 104 104 0 0 0 รายชื่อ
30. เทศบาลตำบลศรีวิชัย 22 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ