สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านโฮ่ง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านโฮ่ง

4,466

1,162

1

107

1,270

1,270

320

121

0

829

1. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 13 สิงหาคม 2562 120 107 0 0 107 107 0 31 0 76 รายชื่อ
2. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 14 สิงหาคม 2562 120 75 0 10 85 85 0 9 0 76 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 15 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 27 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 28 สิงหาคม 2562 62 55 0 4 59 59 0 8 0 51 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 29 สิงหาคม 2562 61 59 0 0 59 59 0 10 0 49 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 30 สิงหาคม 2562 60 56 0 3 59 59 0 4 0 55 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 4 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 8 0 50 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 5 กันยายน 2562 62 54 0 4 58 58 0 7 0 51 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 6 กันยายน 2562 61 48 0 3 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 11 กันยายน 2562 60 29 0 10 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 12 กันยายน 2562 200 104 0 24 128 128 0 18 0 110 รายชื่อ
19. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศาลาวัดหล่ายแก้ว 17 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21. ศาลาวัดหล่ายแก้ว 17 กันยายน 2562 280 76 0 46 122 122 0 12 0 110 รายชื่อ
22. อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ 18 กันยายน 2562 100 76 0 0 76 76 0 1 0 75 รายชื่อ
23. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ลอบ 19 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
24. อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองปลาสะวาย 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. อาคารอเนกประสงบ้านปากล้อง 19 กันยายน 2562 100 44 0 0 44 44 0 7 0 37 รายชื่อ
26. ศาลาวัดหล่ายแก้ว 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะแหล 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 27 กันยายน 2562 60 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
29. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ลอบ 3 ตุลาคม 2562 80 37 0 0 37 37 37 0 0 0 รายชื่อ
30. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านป่าพลู 4 ตุลาคม 2562 100 34 0 0 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ
31. ที่ทำการกำนันตำบลป่าพลู 8 ตุลาคม 2562 120 82 0 0 82 82 82 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 8 ตุลาคม 2562 200 63 0 0 63 63 63 0 0 0 รายชื่อ
33. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยแทง 9 ตุลาคม 2562 120 62 0 0 62 62 62 0 0 0 รายชื่อ
34. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเกาะทุ่งม่าน 10 ตุลาคม 2562 120 39 0 0 39 39 39 0 0 0 รายชื่อ
35. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่หาด 11 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่หาด 11 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่หาด 15 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่หาด 15 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ