สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ทา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่ทา

3,905

374

0

79

453

453

85

1

0

367

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 16 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 24 กรกฎาคม 2562 65 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 8 กันยายน 2562 60 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 9 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
10. วัดทาสบเมย หมู่ 2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 10 กันยายน 2562 60 25 0 15 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
11. วัดทาสบเมย หมู่2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 10 กันยายน 2562 100 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 11 กันยายน 2562 100 77 0 0 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
13. ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 12 กันยายน 2562 100 59 0 1 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
14. ศาลาอเนกประสงค์บ้านขุนก๋อง หมู่ 6 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 13 กันยายน 2562 100 58 0 2 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
15. ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ 16 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 16 กันยายน 2562 200 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
18. ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 16 กันยายน 2562 90 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยฮ่อม หมู่ 4 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 17 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. วัดทาสบเมย หมู่2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. วัดทาสบเมย หมู่2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 20 กันยายน 2562 100 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 21 กันยายน 2562 400 0 0 21 21 21 21 0 0 0 รายชื่อ
30. เทศบาลตำบลทาปลาดุก 21 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. เทศบาลตำบลทาปลาดุก 22 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. เทศบาลตำบลทาปลาดุก 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ