สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ทา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 16 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 24 กรกฎาคม 2562 65 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 8 กันยายน 2562 60 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 วัดทาสบเมย หมู่ 2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 10 กันยายน 2562 60 25 0 15 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
11 วัดทาสบเมย หมู่2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 10 กันยายน 2562 100 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 11 กันยายน 2562 100 77 0 0 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
14 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 12 กันยายน 2562 100 59 0 1 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
15 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาอเนกประสงค์บ้านขุนก๋อง หมู่ 6 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 13 กันยายน 2562 100 58 0 2 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
17 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 14 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 15 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 16 กันยายน 2562 200 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ 16 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 16 กันยายน 2562 90 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
22 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยฮ่อม หมู่ 4 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 17 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 9 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 18 กันยายน 2562 120 89 0 0 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
26 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 18 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
28 วัดทาสบเมย หมู่2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 19 กันยายน 2562 100 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
30 วัดทาสบเมย หมู่2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 19 กันยายน 2562 100 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
32 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 9 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 9 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 19 กันยายน 2562 60 31 0 0 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ
34 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 19 กันยายน 2562 200 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
35 วัดทาสบเมย หมู่ 2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 20 กันยายน 2562 200 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 20 กันยายน 2562 100 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 20 กันยายน 2562 100 72 0 0 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
39 เทศบาลตำบลทาปลาดุก 21 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 21 กันยายน 2562 400 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 21 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 เทศบาลตำบลทาปลาดุก 22 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 22 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 23 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 24 กันยายน 2562 150 20 0 1 21 21 0 4 0 17 รายชื่อ
47 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 25 กันยายน 2562 100 57 0 1 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
48 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 เทศบาลตำบลทาปลาดุก 26 กันยายน 2562 100 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
50 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 28 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 30 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 30 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 30 กันยายน 2562 150 0 0 22 22 22 0 7 0 15 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 6 6 6 0 4 0 2 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 4 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 6 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 7 ตุลาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 12 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ