สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอยหล่อ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดอยหล่อ

1,400

557

0

4

561

561

153

20

0

388

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. วัดใหม่หนองหอย หมู่ ๖ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 100 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
3. ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๒๖ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 100 50 0 0 50 50 0 18 0 32 รายชื่อ
4. ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๒ บ้านหนองเหียง ตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 14 กันยายน 2562 100 64 0 0 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
5. ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๑๙ บ้านท่าล้อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 100 71 0 3 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
6. วัดสองแคว หมู่ ๔ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 19 กันยายน 2562 100 60 0 0 60 60 0 1 0 59 รายชื่อ
7. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเปายง หมู่ 15 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 21 กันยายน 2562 100 43 0 1 44 44 1 0 0 43 รายชื่อ
8. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 21 กันยายน 2562 100 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
9. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 100 69 0 0 69 69 69 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่อาว หมู่ 7 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 100 33 0 0 33 33 33 0 0 0 รายชื่อ
11. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านปากทางสามัคคี หมู่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 28 กันยายน 2562 100 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
13. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 28 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ