สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ออน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่ออน

150

150

0

0

150

150

0

0

0

150

1. ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.ออนกลาง 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 13 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ