สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอยเต่า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดอยเต่า

3,540

611

1

3

615

615

177

1

0

437

1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 18 กรกฎาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 1 สิงหาคม 2562 100 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 6 สิงหาคม 2562 100 88 0 0 88 88 0 0 0 88 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 7 สิงหาคม 2562 100 88 0 0 88 88 0 0 0 88 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 8 สิงหาคม 2562 100 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 13 สิงหาคม 2562 100 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 14 สิงหาคม 2562 100 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 15 สิงหาคม 2562 100 97 0 1 98 98 0 0 0 98 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 19 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 1 ตุลาคม 2562 100 55 0 0 55 55 55 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 2 ตุลาคม 2562 100 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 8 ตุลาคม 2562 100 54 0 0 54 54 54 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 9 ตุลาคม 2562 100 62 0 0 62 62 62 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 10 ตุลาคม 2562 100 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ