สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหางดง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหางดง

4,230

449

0

154

603

603

0

34

0

569

1. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 2 กรกฎาคม 2562 25 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 12 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 1 สิงหาคม 2562 100 2 0 7 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 9 สิงหาคม 2562 145 25 0 10 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 13 สิงหาคม 2562 145 47 0 4 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 14 สิงหาคม 2562 145 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 15 สิงหาคม 2562 145 38 0 12 50 50 0 13 0 37 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 16 สิงหาคม 2562 100 30 0 1 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 19 สิงหาคม 2562 145 13 0 18 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 20 สิงหาคม 2562 70 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 21 สิงหาคม 2562 115 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 22 สิงหาคม 2562 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 23 สิงหาคม 2562 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 26 สิงหาคม 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 27 สิงหาคม 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 28 สิงหาคม 2562 70 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 29 สิงหาคม 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 30 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 2 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 3 กันยายน 2562 50 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 4 กันยายน 2562 90 49 0 7 56 56 0 2 0 54 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 5 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 6 กันยายน 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
41. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหารแก้ว 9 กันยายน 2562 100 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
42. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 9 กันยายน 2562 100 32 0 1 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหารแก้ว 10 กันยายน 2562 100 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
46. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 10 กันยายน 2562 100 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
47. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหารแก้ว 11 กันยายน 2562 100 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
48. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 11 กันยายน 2562 100 70 0 0 70 70 0 14 0 56 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 12 กันยายน 2562 50 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
51. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 13 กันยายน 2562 50 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 17 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 18 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 19 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 20 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ