สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสันป่าตอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสันป่าตอง

2,190

1,132

0

527

1,659

1,659

718

166

10

765

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 11 กรกฎาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 19 สิงหาคม 2562 130 0 0 115 115 115 0 29 9 77 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 88 88 88 0 23 0 65 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 21 สิงหาคม 2562 130 0 0 37 37 37 0 9 0 28 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 22 สิงหาคม 2562 140 0 0 116 116 116 0 32 0 84 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 23 สิงหาคม 2562 130 0 0 99 99 99 0 13 0 86 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 26 สิงหาคม 2562 140 0 0 64 64 64 0 10 0 54 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 9 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 10 0 48 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 10 0 48 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 60 55 0 0 55 55 0 5 0 50 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 70 65 0 0 65 65 0 6 0 59 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 80 72 0 0 72 72 0 13 0 59 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 70 61 0 0 61 61 0 6 0 55 รายชื่อ
15. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลมะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 5 0 0 45 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 19 กันยายน 2562 70 61 0 0 61 61 61 0 0 0 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 23 กันยายน 2562 70 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 23 กันยายน 2562 70 65 0 0 65 65 65 0 0 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 130 125 0 0 125 125 125 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 25 กันยายน 2562 130 123 0 0 123 123 123 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 26 กันยายน 2562 130 128 0 0 128 128 128 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 27 กันยายน 2562 150 111 0 1 112 112 111 0 1 0 รายชื่อ