สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพร้าว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพร้าว

1,800

698

8

2

708

708

251

0

0

457

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 5 สิงหาคม 2562 30 12 2 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 7 สิงหาคม 2562 30 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 9 สิงหาคม 2562 30 27 1 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 14 สิงหาคม 2562 50 29 1 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 16 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 19 สิงหาคม 2562 50 26 2 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 21 สิงหาคม 2562 50 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 28 สิงหาคม 2562 50 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 10 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 11 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 13 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 17 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 19 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 20 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 23 กันยายน 2562 10 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 24 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 25 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 26 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 27 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 17 ตุลาคม 2562 60 37 0 0 37 37 37 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 22 ตุลาคม 2562 50 44 0 0 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 30 ตุลาคม 2562 50 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ