สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสะเมิง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสะเมิง

1,900

150

0

137

287

287

2

1

0

284

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 29 สิงหาคม 2562 85 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 4 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 5 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 6 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 9 กันยายน 2562 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 10 กันยายน 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 11 กันยายน 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 12 กันยายน 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 13 กันยายน 2562 190 0 0 93 93 93 0 1 0 92 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 16 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 19 กันยายน 2562 85 0 0 5 5 5 2 0 0 3 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 26 กันยายน 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ