สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่แตง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่แตง

3,370

1,162

0

4

1,166

1,166

136

107

3

920

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 1 สิงหาคม 2562 50 11 0 1 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 2 สิงหาคม 2562 50 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 5 สิงหาคม 2562 50 6 0 0 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 6 สิงหาคม 2562 50 29 0 0 29 29 0 0 2 27 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 7 สิงหาคม 2562 50 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 8 สิงหาคม 2562 60 45 0 0 45 45 0 17 0 28 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 9 สิงหาคม 2562 50 46 0 0 46 46 0 9 0 37 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 13 สิงหาคม 2562 50 39 0 0 39 39 0 8 0 31 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 14 สิงหาคม 2562 50 45 0 0 45 45 0 7 0 38 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 15 สิงหาคม 2562 50 47 0 0 47 47 0 8 0 39 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 16 สิงหาคม 2562 100 51 0 0 51 51 0 0 1 50 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 19 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 3 0 45 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 20 สิงหาคม 2562 60 47 0 0 47 47 0 4 0 43 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 21 สิงหาคม 2562 60 45 0 0 45 45 0 6 0 39 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 22 สิงหาคม 2562 60 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 23 สิงหาคม 2562 60 45 0 0 45 45 0 4 0 41 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. เทศบาลตำบลแม่หอพระ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 27 สิงหาคม 2562 60 29 0 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 100 91 0 0 91 91 0 11 0 80 รายชื่อ
41. หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 120 106 0 0 106 106 0 5 0 101 รายชื่อ
42. หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 120 109 0 2 111 111 0 16 0 95 รายชื่อ
43. หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 19 กันยายน 2562 120 104 0 0 104 104 7 0 0 97 รายชื่อ
44. หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 120 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 25 กันยายน 2562 70 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 26 กันยายน 2562 50 11 0 0 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 27 กันยายน 2562 50 16 0 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ