สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอยสะเก็ด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดอยสะเก็ด

290

132

0

1

133

133

0

7

1

125

1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 2 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 5 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 7 สิงหาคม 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. เทศบาลตำบลลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 7 0 32 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 23 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 1 24 รายชื่อ