สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่แจ่ม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่แจ่ม

4,400

850

2

26

878

878

424

13

0

441

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 1 สิงหาคม 2562 100 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 6 สิงหาคม 2562 100 51 2 0 53 53 0 3 0 50 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 15 สิงหาคม 2562 200 67 0 4 71 71 0 1 0 70 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 20 สิงหาคม 2562 100 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 22 สิงหาคม 2562 100 24 0 0 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 28 สิงหาคม 2562 200 117 0 0 117 117 0 0 0 117 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 2 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 9 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 10 กันยายน 2562 100 65 0 0 65 65 0 4 0 61 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 11 กันยายน 2562 100 44 0 0 44 44 0 1 0 43 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 23 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 120 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 24 กันยายน 2562 120 106 0 0 106 106 106 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 25 กันยายน 2562 120 66 0 0 66 66 66 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 26 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 120 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 27 กันยายน 2562 120 12 0 0 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ