สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจอมทอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอจอมทอง

8,641

299

0

18

317

317

1

0

0

316

1. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 15 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 18 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 18 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 18 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 19 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 19 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 19 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 22 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
50. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
55. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
62. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
63. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 15 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 80 79 0 0 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
64. อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุวัดน้ำต้อง หมู่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
65. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 19 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
68. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ