สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปลาปาก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปลาปาก

285

72

3

12

87

87

0

23

0

64

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 5 กรกฎาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 8 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 24 กรกฎาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 31 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 14 สิงหาคม 2562 20 0 1 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 22 สิงหาคม 2562 10 1 0 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 28 สิงหาคม 2562 20 11 0 0 11 11 0 8 0 3 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 4 กันยายน 2562 20 13 0 0 13 13 0 2 0 11 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 11 กันยายน 2562 20 14 0 0 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 กันยายน 2562 20 12 0 0 12 12 0 7 0 5 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 18 กันยายน 2562 25 21 0 0 21 21 0 3 0 18 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 9 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 16 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ