สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนครพนม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองนครพนม

980

120

0

0

120

120

0

1

28

91

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 15 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 17 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 5 20 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 15 15 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 19 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 2 27 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 20 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 1 6 29 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ