สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพนนาแก้ว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโพนนาแก้ว

108

63

0

1

64

64

0

2

0

62

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 9 สิงหาคม 2562 25 20 0 1 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 6 กันยายน 2562 23 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 17 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ