สรุปยอดห้องสอบ อำเภอส่องดาว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอส่องดาว

2,460

153

16

4

173

173

1

0

0

172

1. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 23 กรกฎาคม 2562 60 0 13 1 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 31 กรกฎาคม 2562 60 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 2 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 13 สิงหาคม 2562 40 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 14 สิงหาคม 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 21 สิงหาคม 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 5 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 6 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 16 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 17 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 18 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ