สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านม่วง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม บ้านม่วง

930

331

1

0

332

332

76

21

1

234

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 8 สิงหาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 31 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 2 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 19 0 18 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 3 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 2 0 35 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 4 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 5 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 13 กันยายน 2562 200 104 0 0 104 104 0 0 0 104 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 14 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 10 ตุลาคม 2562 100 77 0 0 77 77 76 0 1 0 รายชื่อ