สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวานรนิวาส

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวานรนิวาส

616

381

0

71

452

452

2

66

0

384

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 9 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 13 สิงหาคม 2562 20 10 0 1 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 20 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 23 สิงหาคม 2562 41 0 0 33 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 27 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 30 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 3 กันยายน 2562 80 77 0 0 77 77 0 8 0 69 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 4 กันยายน 2562 85 82 0 2 84 84 0 24 0 60 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 13 กันยายน 2562 80 79 0 0 79 79 0 12 0 67 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 20 กันยายน 2562 70 48 0 16 64 64 0 10 0 54 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 27 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ