สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุดบาก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกุดบาก

2,085

129

0

0

129

129

0

41

0

88

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 16 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 3 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 5 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 11 กันยายน 2562 80 13 0 0 13 13 0 3 0 10 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 12 กันยายน 2562 55 50 0 0 50 50 0 34 0 16 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 18 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 25 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 30 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ