สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุสุมาลย์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกุสุมาลย์

92

16

0

8

24

24

0

4

0

20

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 8 สิงหาคม 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 9 สิงหาคม 2562 4 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 15 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 15 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 16 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 16 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 19 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 20 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 21 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 22 สิงหาคม 2562 8 8 0 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 23 สิงหาคม 2562 8 8 0 0 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 12 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 13 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ