สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอนจาน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดอนจาน

5,520

61

0

19

80

80

12

23

0

45

1. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 1 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 2 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 8 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 9 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 15 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 16 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 22 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 23 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 29 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 9 0 3 รายชื่อ
18. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 1 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 2 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 3 กันยายน 2562 200 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
23. ตลาดประชารัฐ หมู่ 9 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศาลประชาคม หมู่ 6 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 6 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 7 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 8 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 8 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 9 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 9 กันยายน 2562 100 4 0 1 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
37. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 10 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 15 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 20 กันยายน 2562 20 14 0 13 27 27 0 13 0 14 รายชื่อ
49. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 23 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 2 0 0 2 รายชื่อ
50. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 26 กันยายน 2562 200 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
53. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 31 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ