สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้วยผึ้ง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอห้วยผึ้ง

1,435

113

0

3

116

116

0

19

1

96

1. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 3 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 6 กันยายน 2562 35 35 0 1 36 36 0 6 0 30 รายชื่อ
24. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 6 กันยายน 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 10 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
26. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 10 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 11 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 0 10 0 28 รายชื่อ
28. สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 11 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ