สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสหัสขันธ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสหัสขันธ์

1,100

255

0

0

255

255

100

8

0

147

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 19 กันยายน 2562 55 54 0 0 54 54 0 4 0 50 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 26 กันยายน 2562 55 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ