สรุปยอดห้องสอบ อำเภอยางตลาด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอยางตลาด

1,207

220

2

0

222

222

36

20

0

166

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 1 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 3 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 5 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 8 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 10 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 12 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 15 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 17 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 19 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 22 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 24 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 26 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 29 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 31 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 2 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 5 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 7 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 9 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 12 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 14 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 16 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 19 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 21 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 23 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 26 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 28 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 30 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 2 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 4 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 6 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 10 กันยายน 2562 30 31 0 0 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 11 กันยายน 2562 25 18 1 0 19 19 0 6 0 13 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 12 กันยายน 2562 50 36 1 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 13 กันยายน 2562 25 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 16 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 18 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 7 0 18 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 25 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 26 กันยายน 2562 45 36 0 0 36 36 36 0 0 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 27 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 2 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 4 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 7 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 9 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 11 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 14 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 16 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 18 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ