สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาวง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขาวง

5,360

66

0

12

78

78

0

6

0

72

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 30 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 3 กันยายน 2562 50 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 4 กันยายน 2562 120 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 4 กันยายน 2562 50 20 0 1 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 5 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 5 กันยายน 2562 50 25 0 2 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 10 กันยายน 2562 200 21 0 3 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 11 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 12 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 13 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 18 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 19 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 20 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 30 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ