สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุฉินารายณ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกุฉินารายณ์

1,840

482

0

2

484

484

200

53

1

230

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 1 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 17 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 29 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 12 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 16 สิงหาคม 2562 30 15 0 0 15 15 0 2 1 12 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 19 สิงหาคม 2562 30 17 0 0 17 17 0 5 0 12 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 2 กันยายน 2562 50 25 0 1 26 26 0 14 0 12 รายชื่อ
30. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 3 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 7 0 18 รายชื่อ
31. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 4 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 13 0 12 รายชื่อ
32. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 5 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 11 0 14 รายชื่อ
33. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 6 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
34. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 9 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
35. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 10 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
36. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 11 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
37. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 12 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
38. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 13 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
39. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 1 ตุลาคม 2562 120 106 0 0 106 106 106 0 0 0 รายชื่อ
40. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 2 ตุลาคม 2562 120 79 0 0 79 79 79 0 0 0 รายชื่อ
41. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 3 ตุลาคม 2562 120 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
42. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ