สรุปยอดห้องสอบ อำเภออาจสามารถ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภออาจสามารถ

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออาจสามารถ หมู่ที่ 16 ต.อาจสามารถ 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ