สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธิ์ชัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโพธิ์ชัย

1,900

307

0

2

309

309

32

0

0

277

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 7 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 14 สิงหาคม 2562 30 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 21 สิงหาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 28 สิงหาคม 2562 40 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลคำพอุง 16 กันยายน 2562 300 126 0 1 127 127 0 0 0 127 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 17 กันยายน 2562 60 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
7. ตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ 18 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 19 กันยายน 2562 100 32 0 0 32 32 32 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 20 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลาประชาคม ม.12 ตำบลเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 21 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศพก.ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย 22 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 22 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี 22 กันยายน 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ