สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาดูน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม นาดูน

132

21

0

0

21

21

0

0

0

21

1. องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 20 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 20 สิงหาคม 2562 25 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. หอประชุมปกครองตำบลหัวดง หมู่ที่11 27 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศาลากลางบ้านโพนทองหมู่ที่1 29 สิงหาคม 2562 25 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 2 กันยายน 2562 7 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ