สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวาปีปทุม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวาปีปทุม

950

91

0

0

91

91

4

0

0

87

1. องค์การบริหารส่วนตำบลแคน 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า 12 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย 5 กันยายน 2562 40 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 6 กันยายน 2562 50 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแคน 9 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 10 กันยายน 2562 50 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ 16 กันยายน 2562 50 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 18 กันยายน 2562 50 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 19 กันยายน 2562 50 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลแคน 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ