สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองมหาสารคาม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองมหาสารคาม

435

382

0

39

421

421

0

59

0

362

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 19 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. องค์การบริหารงานส่วนตำบลท่าสองคอน ตำบลหนองท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 20 สิงหาคม 2562 52 13 0 16 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
3. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 21 สิงหาคม 2562 10 15 0 5 20 20 0 10 0 10 รายชื่อ
4. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 26 สิงหาคม 2562 53 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
5. องค์การบริหารงานส่วนตำบลท่าสองคอน ตำบลหนองท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 27 สิงหาคม 2562 50 36 0 8 44 44 0 15 0 29 รายชื่อ
6. องค์การบริหารงานส่วนตำบลท่าสองคอน ตำบลหนองท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2562 51 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
7. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
8. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 26 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
9. องค์การบริหารงานส่วนตำบลแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 10 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
10. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 26 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
11. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
12. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 31 สิงหาคม 2562 11 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
13. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 2 กันยายน 2562 73 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
14. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 5 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
15. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 7 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ