สรุปยอดห้องสอบ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

225

1

0

26

27

27

0

7

0

20

1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 1 สิงหาคม 2562 20 1 0 4 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 13 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 20 สิงหาคม 2562 25 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 23 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 16 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 17 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
10. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 20 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 27 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ