สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกู่แก้ว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกู่แก้ว

296

63

0

99

162

162

0

2

0

160

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 7 สิงหาคม 2562 7 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 9 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 14 สิงหาคม 2562 28 20 0 7 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 15 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 19 สิงหาคม 2562 33 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 22 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 9 กันยายน 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 19 กันยายน 2562 90 1 0 9 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 20 กันยายน 2562 80 42 0 27 69 69 0 2 0 67 รายชื่อ