สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองแสง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองแสง

1,440

321

2

39

362

362

75

19

0

268

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 6 สิงหาคม 2562 40 38 2 2 42 42 0 12 0 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 7 สิงหาคม 2562 40 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 14 สิงหาคม 2562 40 1 0 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 21 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 22 สิงหาคม 2562 40 2 0 8 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 28 สิงหาคม 2562 40 2 0 1 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 3 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 3 กันยายน 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 4 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 10 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 11 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 17 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 18 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 19 กันยายน 2562 40 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 24 กันยายน 2562 40 24 0 0 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 25 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ