สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเพ็ญ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเพ็ญ

151

55

0

0

55

55

0

4

0

51

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 2 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 9 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ