สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านดุง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านดุง

2,030

111

0

1

112

112

52

18

2

40

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 14 สิงหาคม 2562 150 57 0 0 57 57 0 15 2 40 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 4 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 150 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 17 กันยายน 2562 150 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 25 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
18. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 8 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ