สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังสามหมอ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม วังสามหมอ

5,210

223

0

274

497

497

0

84

0

413

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 9 สิงหาคม 2562 40 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ศาลาประชาคมบ้านบะยาว ม.12 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 9 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
40. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
41. ศาลาประชาคม บ้านดงกลาง ม.5 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 310 33 0 13 46 46 0 2 0 44 รายชื่อ
43. ศาลาประชาคม บ้านหนองหญ้าไซ ม.1 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 12 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 7 0 40 รายชื่อ
44. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 12 กันยายน 2562 40 3 0 9 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
45. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 13 กันยายน 2562 40 7 0 1 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
46. ศาลาประชาคม ม.6 ตำบลบะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ศาลาประชาคมบ้านบะยาว ม.12 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. วัดสว่างอัมพวัน ม.4 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 17 กันยายน 2562 200 4 0 113 117 117 0 24 0 93 รายชื่อ
49. ศาลาประชาคม ม.6 ตำบลบะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 17 กันยายน 2562 400 23 0 12 35 35 0 2 0 33 รายชื่อ
51. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 30 0 20 รายชื่อ
52. ศาลาประชาคม บ้านโนนสะอาด ม.4 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 18 กันยายน 2562 150 0 0 41 41 41 0 14 0 27 รายชื่อ
53. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 400 42 0 11 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
54. ศาลาประชาคมบ้านบะยาว ม.12 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 40 3 0 6 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
56. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 20 กันยายน 2562 40 10 0 6 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
57. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ